Klachtenregeling

Klachten over de eerstelijnspsycholoog?


Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening, de rekening. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als clint het recht om een klacht in te dienen. Hier leest u wat u kunt doen en waar u terecht kunt.


Samen oplossen
Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing.U kunt ook bellen of een brief schrijven naar de psycholoog. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook terecht bij de LVE-klachtenfunctionaris.


Contact met de LVE-klachtenfunctionaris
De Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE) beschikt over een klachtenfunctionaris. Deze kan u algemene informatie geven: over uw rechten als clint, over manieren om een klacht aan te pakken. Met de klachtenfunctionaris kunt u ook bespreken wat in uw situatie een goede aanpak is. Als u dat wenst, bekijkt de klachtenfunctionaris of bemiddeling mogelijk is. De klachtenfunctionaris zet zich vooral in om tot een oplossing te komen. Zij geeft geen oordeel. De klachtenfunctionaris bereikt u via het LVE-bureau, tel.: (020) 667 39 56, op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur. Als de klachtenfunctionaris er op dat moment niet is, spreekt men met u af wanneer zij u terug belt. U kunt ook een e-mail sturen naar klachtenfunctionaris@lve.nl of een brief sturen naar Postbus 9503, 1006 GA Amsterdam.


Bemiddeling
De klachtenfunctionaris kan eventueel als bemiddelaar tussen u en de psycholoog optreden. Bijvoorbeeld door met deze te overleggen over een oplossing. Ook kan zij als beide kanten daarvoor open staan een gesprek tussen u en de psycholoog begeleiden. Zon bemiddeling is een kans om er samen uit te komen en het vertrouwen te herstellen.


Oordeel door de LVE-Klachtencommissie
Wilt u een onafhankelijk onderzoek van en oordeel over uw klachten? Dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtencommissie. U dient uw klacht schriftelijk in. Het adres van de klachtencommissie kunt u via het LVE-bureau opvragen. De commissie onderzoekt wat er is gebeurd en wat er mis ging. Daarbij wil ze zowel uw standpunt als dat van de aangeklaagde psycholoog weten. Zonodig vraagt ze verdere informatie op: uit het dossier of bij een getuige of belegt ze een hoorzitting. De klachtencommissie zet haar oordeel op schrift en doet eventueel aanbevelingen. Zowel u als de aangeklaagde ontvangen deze zgn. uitspraak. Vervolgens moet de psycholoog binnen een maand laten weten of hij maatregelen neemt en welke dit dan zijn. De klachtencommissie kan zelf geen maatregelen opleggen; ze beslist ook niet over schadeclaims. Wel kan ze stimuleren dat n.a.v. klachten de kwaliteit van de hulp van eerstelijnspsychologen wordt verbeterd.


Andere mogelijkheden
U kunt ook bij andere instanties een klacht indienen: het regionaal tuchtcollege, de inspectie e.d. Deze procedures zijn vaak formeel en tijdrovend. Laat u daarom goed voorlichten, bijvoorbeeld door de klachtenfunctionaris. U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio of woonplaats. Meer informatie over het IKG krijgt u via www.klachtenopvangzorg.nl of tel. 0900 243 70 70.


Uw privacy
Uw vragen of klachten worden alleen na uw toestemming besproken met anderen, zoals de psycholoog. Wilt de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie uw dossier inzien, dan kan dat alleen met uw schriftelijke toestemming. Van uw klachten wordt wel een registratie bijgehouden. Deze is alleen door de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie in te zien. Zij gebruiken de registratie om hun werk te kunnen doen en om te kunnen signaleren of bepaalde klachten vaker voorkomen.


Kosten
Wanneer u de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie inschakelt, worden u daarvoor geen kosten in rekening gebracht.